Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:

1.1. Opdrachtnemer: Sub Rosa Balance, gevestigd en kantoorhoudende aan de Strausslaan
108 te (2992 PE) Barendrecht, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder het nummer 24444883.

1.2. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer de opdracht geeft werkzaamheden te
verrichten.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Opdrachtnemer, alsmede
op alle aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

2.2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen afwijkende
bedingen en bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.3. Eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen
c.q. aan te vullen.

2.5. Indien één of meer bepalingen in onderhavige algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig worden verklaard of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van
onderhavige algemene voorwaarden in stand.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1. Een door Opdrachtnemer verstrekte offerte is, behoudens anderszins vermeld, één maand
geldig.

3.2. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand zodra
Opdrachtnemer het aanbod aanvaardt. Aanvaarding door Opdrachtnemer geschiedt
digitaal dan wel telefonisch.

3.3. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbod van Opdrachtgever niet te aanvaarden, zonder dat zij
daartoe een opgaaf van redenen hoeft te geven.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.

Artikel 5. Annulering

5.1. In het geval Opdrachtgever verhinderd is, dient Opdrachtgever dit uiterlijk binnen 24 uur
voorafgaande aan de afspraak schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken.

5.2. Indien Opdrachtgever de opdracht niet tijdig annuleert, zoals bedoeld in het vorige lid, is
Opdrachtnemer gerechtigd de totale kosten van de opdracht in rekening te brengen.

5.3. Het genoemde in artikel 5.2 geldt ook indien Opdrachtgever te laat verschijnt op de afspraak dan
wel niet verschijnt.

5.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om geplande afspraken te verzetten of te
annuleren, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn
tot enige schadevergoeding.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

6.1. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.

6.2. Opdrachtgever dient te allen tijde aan Opdrachtnemer alle informatie te verstrekken die voor
de opdracht noodzakelijk kan zijn.

6.3. Indien Opdrachtgever onder behandeling is van een arts, fysiotherapeut, specialist dan wel
anderszins (hierna: ‘de Behandelaar’) en/of medicijnen gebruikt, dient Opdrachtgever
voorafgaand aan de behandeling door Opdrachtnemer de Behandelaar te raadplegen of de
gewenste opdracht door Opdrachtnemer uitgevoerd mag/kan worden.

6.4. Indien Opdrachtgever zwanger is of voornemens is zwanger te worden, dient dit door
Opdrachtgever voorafgaand aan de opdracht aan Opdrachtnemer te worden gemeld.

6.5. Opdrachtnemer stelt geen medische diagnoses. Aan de adviezen en behandelingen door
Opdrachtnemer kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 7. Inschakeling van derden

7.1. Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen. De keuze van door Opdrachtnemer in te
schakelen derden zal geschieden met de nodige zorgvuldigheid en, waar mogelijk, in overleg
met Opdrachtgever.

7.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

Artikel 8. Leeftijd van Opdrachtgever

8.1. Opdrachtnemer voert alleen behandelingen uit bij Opdrachtgevers die boven de 18 jaren zijn.

8.2. In afwijking van het vorige lid voert Opdrachtnemer alleen behandelingen uit bij Opdrachtgevers
onder de 18 jaar, indien de ouder/verzorger daar expliciet mee heeft ingestemd.

Artikel 9. Gedrag van Opdrachtgever

9.1. Opdrachtgever zal zich behoorlijk gedragen. Indien Opdrachtgever – na herhaaldelijke
waarschuwingen – zich onbehoorlijk blijft gedragen, is Opdrachtnemer gerechtigd de opdracht
per direct, zonder opgave van een reden, te weigeren/stoppen. Opdrachtgever maakt in dat
geval geen aanspraak op enige (schade)vergoeding.

Artikel 10. Prijzen en betaling

10.1. De diensten van Opdrachtnemer worden tegen de overeengekomen tarieven verricht.

10.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om haar tarieven tussentijds te wijzigen indien zij
dit nodig acht.

10.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door Opdrachtgever achteraf
middels een factuur dan wel contant.

10.4. Behoudens anders overeengekomen, bedraagt de betaaltermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de
beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, te
vermeerderen met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de
verzekeraar komt.

11.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het totale factuurbedrag van de opdracht.

11.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.

11.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen
stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde
winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel
veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.

11.5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de
Opdrachtgever ongedaan te maken.

11.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 12. Privacy

12.1. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met privacy gevoelige informatie met betrekking tot
Opdrachtgever.
12.2. Indien Opdrachtnemer persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerkt, vindt deze verwerking
plaats in overeenstemming met het privacybeleid van Opdrachtnemer. Dit is te raadplegen op:
www.subrosabalance.nl.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn onderworpen aan
Nederlands recht.

13.2. Geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden uitsluitend beslecht door de
rechtbank Rotterdam.

Versie, 19 oktober 2022